Headerimage

FUMA

Recenzované periodikum FUMA

Vznik: r. 2004
Recenzován od roku 2006

Počátky periodika jsou spojeny s odborným seminářem FORUM URBES MEDII AEVI zkráceně označovaného jako FUMA, který je již každoroční specializovanou mezinárodní konferencí věnující se některému z problémů urbánní archeologie. Již v názvu je obsaženo, že se jedná zejména o diskusní fórum nad aktuálními otázkami, které přináší stále nové výzkumy středověkých městských jader. Cílem periodika je výměna informací mezi odbornými pracovišti ve střední Evropě, a to nejen mezi archeology, ale i mezi stavebními historiky a památkáři. Všechny studie jsou recenzovány dvěma recenzenty a kromě vlastních příspěvků z konferencí jsou zde publikovány i příspěvky dotýkající se tématu urbánní archeologie a recenze odborných časopisů, sborníků a monografii.

Vydavatel:
ARCHAIA Brno o.p.s.
Od roku 2013 je spoluvydavatelem periodika Národní památkový ústav.

Kontaktní adresa:
Bc. Lucie Černá, Mgr. Marek Peška
ARCHAIA Brno o.p.s., Bezručova 15, 602 00 BRNO
E-mail: lcerna@archaiabrno.cz; mpeska@archaiabrno.cz
Mobil:. +420 773 292 267
Tel: +420 515 548 650

Redakční rada:
Předseda redakční rady:
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (ÚAM FFMU v Brně)

Členové redakční rady:
PhDr. Jiří Doležel (ARÚ ČAV v Brně)
Mgr. Vojtěch Kašpar (Archaia Praha o.p.s.)
David Merta (Archaia Brno o.p.s.)
Mgr. Marek Peška (Archaia Brno o.p.s.)
Mgr. Jaroslav Podliska, PhD. (NPÚ ú.o.p. Praha)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (Archaia Brno o.p.s.)
Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Karlova univerzita)
Mgr. Michal Zezula (NPÚ)
PhDr. Martin Tomášek, PhD. (NPÚ)
Mgr. Petra Sedláčková (NPÚ)
Mgr. Jan Kypta, PhD. (NPÚ)
Ing. Arch. Jaroslava Žuffová (Slovenská republika)
Univ. Prof. Jerzy Piekalski (University of Wroclaw, Polsko)

Výkonní redaktoři:
Bc. Lucie Černá
Mgr. Lenka Sedláčková

 

ISSN: 1803 1749
Ev. č. MK ČR E 21485